godło
Herb Dęblin

Informuję, że wzorem roku poprzedniego zarówno wybór, jak i wysokość ubezpieczenia NNW dla uczniów na rok szkolny 2023/2024 należy wyłącznie do decyzji rodziców. Z racji dobrowolności ubezpieczenia dla ucznia, szkoła nie bierze udziału i nie pośredniczy w procesie jego wyboru.

Dyrektor ZSO w Dęblinie – Joanna Pardo

Od 1 września 2023 roku wpłaty za obiady mogą być dokonywane tylko w formie elektronicznej na konto szkoły:

nr 34 8741 0004 1600 2704 2000 0030

 

Jednocześnie informuję, że:

  • Zgłoszenia nieobecności dziecka (wyprowiantowanie) należy dokonać najpóźniej do godziny 8:00 danego dnia, do intendenta tel. 535 933 523, najlepiej w formie sms-a (zgłoszeń nie przyjmuje sekretariat szkoły)
  • Wpłaty za obiady dokonywane są na konto szkoły (powyżej)
  • Termin płatności za obiady - do 10-go dnia miesiąca
  • Opłaty naliczane są z góry za cały miesiąc. Zmniejszenie opłat za niewykorzystane posiłki (zgłoszone do szkoły) następuje w kolejnym miesiącu
  • Niewpłacenie należności do 10-tego dnia miesiąca skutkować będzie naliczeniem odsetek od zaległości
  • Każdy uczeń otrzyma numer ewidencyjny. W tytule płatności należy koniecznie wpisywać dane dziecka i nadany mu numer ewidencyjny. Pozwoli to na łatwiejszą identyfikację wpłaty
  • Prosimy o wpłacanie dokładnych kwot określonych przez intendenta (nie można zaokrąglać wpłat i nie można samodzielnie doliczać odsetek)
  • Brak wpłaty w danym miesiącu spowoduje skreślenie dziecka z obiadów w kolejnym miesiącu
  • Całkowita rezygnacja z korzystania z wyżywienia musi być zgłoszona do intendenta szkoły przed końcem miesiąca i obowiązuje od nowego miesiąca

 

Dyrektor ZSO w Dęblinie - Joanna Pardo

pdf download Deklaracja korzystania ucznia z wyżywienia w roku szkolnym 2023

pdf download Zarządzanie Dyrektora - obiady 2023

Przypominam, że zgodnie z Regulaminem ZFŚS emeryci mogą składać
w księgowości wnioski dotyczące przyznania urlopowego świadczenia socjalnego.
Wzór wniosku znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
Wnioski należy składać do 31 lipca 2023r.

Ważne! Nauczyciele - emeryci powinni dostarczyć aktualną z 2023 r.
decyzję o emeryturze (waloryzacja).
Planowana wypłata środków nastąpi w miesiącu wrześniu 2023 r.


  Dyrektor ZSO – Joanna Pardo

 pdf download  Wniosek przyznania urlopowego świadczenia socjalnego

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 i Liceum Ogólnokształcącego odbędzie się 23 czerwca 2023 roku o godzinie 9.00 na dziedzińcu szkoły.

 

23 czerwca o godzinie 8.00 w Kościele pod wezwaniem Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie odprawiona zostanie  msza święta dla dzieci i młodzieży w intencji zakończenia roku szkolnego.

Dyrektor ZSO w Dęblinie

Wszystkim pracownikom, emerytom i rencistom Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Dęblinie przypominam, że do 30 kwietnia 2023r.
należy złożyć do księgowości szkoły oświadczenie o dochodach za rok 2022
(Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS).
Nie złożenie oświadczenia w wyżej wymaganym terminie spowoduje brak możliwości
korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku bieżącym.
Wzór oświadczenia (Załącznik nr 1) oraz progi dochodowe (Załącznik nr 2)
znajdują się w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Nauczyciele - emeryci mają dostarczyć aktualną z 2023 r. decyzję o emeryturze.


Dyrektor ZSO – Joanna Pardo

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informujemy, że do 09.12.2022 r.
do godz. 14.00 pracownicy i emeryci mogą dostarczać wypełniony wniosek
na świadczenie świąteczne.
Zgodnie z regulaminem ZFŚS niezłożenie wniosku będzie skutkowało brakiem wypłaconego świadczenia.

pdf download Wniosek

Ambasada Stanów Zjednoczonych oraz American Councils for International Education zapraszają uczniów szkół średnich do udziału w Programie FLEX, wymianie kulturowej w pełni finansowanej przez Departament Stanu USA. Program umożliwia polskim uczniom naukę w amerykańskiej szkole średniej w roku szkolnym 2023/24. Aplikować mogą uczniowie pierwszych, drugich i trzecich klas liceum/technikum.

W Programie FLEX może wziąć udział uczeń pierwszej, drugiej lub trzeciej klasy liceum/technikum, który:

- ma polskie obywatelstwo,
- urodził się między 15.07.2005 a 15.07.2008 (osoby niepełnosprawne: 15.02.2005-15.07.2008)
- zna język angielski w stopniu komunikatywnym,
- spełnia wymogi dot. uzyskania wizy USA oraz nie spędził więcej niż 90 dni w ciągu ostatnich 5 lat w USA.

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

Podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA
Miesięczne stypendium na własne wydatki
Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku
Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej
Szkolenie przedwyjazdowe w Polsce
Ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej).
Osoby zainteresowane powinny zarejestrować się oraz wypełnić formularz online do 13 października 2022 r.: http://ais.americancouncils.org/flex. Uczniowie mają 10 dni na wypełnienie formularza od momentu rejestracji.

Więcej informacji:

Strona www:

https://poland.americancouncils.org/flex 

http://discoverflex.org


Ulotka w języku polskim

Flyer A5 (squarespace.com)


Ulotka w języku angielskim

FLEX_2023_Program_Brochure.pdf (squarespace.com)


Informacja dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce

ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ У ТЕСТУВАННІ НА ПРОГРАМУ FLEX 2023-24? (discoverflex.org)


Informacja dla uczniów z niepełnosprawnościami:

https://www.discoverflex.org/applicants-with-disabilities

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.