godło
Herb Dęblin

Klauzula informacyjna

pdf download Klauzula informacyjna

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie, ul. 15 Pułku Piechoty "Wilków" 6, 08-530 Dęblin, tel. 81 883 00 91, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: Tomasz Nowakowski. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji jego zadań statutowych realizując cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie prawo oświatowe i innych właściwych przepisach dziedzinowych.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:
a. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
b. niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
c. zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
d. niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO)
e. niezbędność do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO)

5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie w tym organowi prowadzącemu oraz organowi nadzorczemu.

6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres:
a. dla przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym – przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną – od 5 do 10 lat
b. dla przetwarzania w celu wykonania umowy - przez okres wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną – od 5 do 50 lat
c. dla przetwarzania za zgodą – w okresie jej obowiązywania
d. dla przetwarzania w związku z ochroną żywotnych interesów osoby – przez czas wynikający z zapewnieniem ochrony tych interesów
e. dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym przez czas wynikający z realizacji tego zadania.

7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
a. do dostępu do swoich danych;
b. do sprostowania swoich danych;
c. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
d. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ponadto dla przetwarzania za zgodą osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a. do wycofania zgody w dowolnym momencie – wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania w okresie jej obowiązywania;
b. do usunięcia danych.

W przypadku przetwarzania realizowanego w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu.

W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy i przy ich automatycznym przetwarzaniu przysługuje prawo do przeniesienia danych.

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

Podstawy prawne:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
• Odpowiednie przepisy szczegółowe - m.in. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Tomasz Nowakowski Tel. 81 44 08 300 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOKUMENTY:

 

1. Szczegółowa klauzula informacyjna przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie

 Szczegółowa klauzula informacyjna
przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie, adres: ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 6, 08-530 Dęblin , tel. 81 865 08 88, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a. obowiązek prawny ciążący na Administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
b. zgoda osoby ( art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
5. Podane dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) przez okres:
a. 3 miesięcy od zakończenia danej rekrutacji dla danych z dokumentów aplikacyjnych
b. wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną opisaną w jednolitym rzeczowym wykazie akt
6. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych osobowych:
a) do dostępu b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Ponadto w przypadku przetwarzania danych osobowych za zgodą także prawo:
e) do usunięcia danych f) wycofania zgody w dowolny momencie, z tym że jej wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania w momencie jej obowiązywania

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
10. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym- w zakresie wymaganym przepisami prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych wynikających z przepisów prawa będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie dodatkowego zakresu danych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda.
Podstawa prawna:
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
• Art. 221.§ 1 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej

2. Szczegółowa klauzula informacyjna przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem rekrutacyjnym dziecka do 1 klasy Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem rekrutacyjnym dziecka do 1 klasy Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie

Szczegółowa klauzula informacyjna
przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem rekrutacyjnym dziecka do 1 klasy Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie ul. 15 Pułku Piechoty "Wilków" 6, 95-200 Dęblin, tel. 81 883 00 91, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dziecka do 1 klasy Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) obowiązek prawny ciążący na Administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
5. Podane dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane):
a) nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do ZSO Dęblin - dla kandydatów przyjętych
b) przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem- dla kandydatów nieprzyjętych

6. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie uprawnionym podmiotom i organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa
7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych osobowych:
a) do dostępu b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
10. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym- w zakresie wymaganym przepisami prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych wynikających z przepisów prawa będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym
Podstawa prawna:
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

3. Szczegółowa klauzula informacyjna przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem rekrutacyjnym dziecka do 1 klasy Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie

Szczegółowa klauzula informacyjna
przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem rekrutacyjnym dziecka do 1 klasy Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie ul. 15 Pułku Piechoty "Wilków" 6, 95-200 Dęblin, tel. 81 883 00 91, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dziecka do 1 klasy Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) obowiązek prawny ciążący na Administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
5. Podane dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane):
a) nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do ZSO Dęblin - dla kandydatów przyjętych
b) przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem- dla kandydatów nieprzyjętych

6. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie uprawnionym podmiotom i organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa
7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych osobowych:
a) do dostępu b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
10. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym- w zakresie wymaganym przepisami prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych wynikających z przepisów prawa będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym
Podstawa prawna:
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

4. Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie

Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie

Szczegółowa klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie, adres: ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 6, 08-530 Dęblin , tel. 81 883 00 91, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Administrator przetwarza te dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa w pomieszczeniach i na terenie objętym monitoringiem oraz dla ochrony mienia oraz w celu identyfikacji sprawców działań lub czynów niepożądanych naruszających reguły życia społecznego
4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:
a. wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia
b. ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej
5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie w tym organom ścigania sprawiedliwości.
6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres:
a. dla przetwarzania w związku wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym przez okres 3 miesięcy od czasu zarejestrowania - dla danych rejestrowanych w pamięci masowej systemu monitoringu
b. dla przetwarzania w związku z ochroną żywotnych interesów osoby – przez czas wynikający z zapewnieniem ochrony tych interesów np. do czasy wyjaśnienia danej sprawy lub do wydania prawomocnego orzeczenia czy wyroku dla danych dot. zdarzenia zapisanego na nośniku zewnętrznym
7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
a. do dostępu do swoich danych;
b. do sprostowania swoich danych;
c. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
d. do wniesienia sprzeciwu
e. do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. System monitoringu nie posiada funkcji automatycznego rozpoznawania osoby.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
10. Podanie danych osobowych dobrowolne, ale niezbędne dla funkcjonowania monitoringu i realizacji powiązanego zadania w interesie publicznym. Przez podanie danych należy rozumieć wejście na obszar objęty monitoringiem. Obszar objęty monitoringiem jest wyraźnie oznaczony
Podstawy prawne:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

5. Szczegółowa klauzula informacyjna przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem rekrutacyjnym dziecka do oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem rekrutacyjnym dziecka do oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie

Szczegółowa klauzula informacyjna
przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem rekrutacyjnym dziecka do oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie ul. 15 Pułku Piechoty "Wilków" 6, 95-200 Dęblin, tel. 81 883 00 91, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dziecka do oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) obowiązek prawny ciążący na Administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
5. Podane dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane):
a) nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego- dla kandydatów przyjętych
b) przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem- dla kandydatów nieprzyjętych

6. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie uprawnionym podmiotom i organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa
7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych osobowych:
a) do dostępu b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
10. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym- w zakresie wymaganym przepisami prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych wynikających z przepisów prawa będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym
Podstawa prawna:
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe

6. Szczegółowa klauzula informacyjna przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją i przebiegiem praktyk w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinieprzetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją i przebiegiem praktyk w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie

Szczegółowa klauzula informacyjna
przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją i przebiegiem praktyk w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie, adres: ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 6, 08-530 Dęblin , tel. 81 883 00 91, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizacją i przebiegiem praktyk studenckich w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a. niezbędność do wykonania umowy, którą strona jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ( art. 6 ust. 1 lit b) RODO)
b. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
5. Podane dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) przez okres:
a. wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną opisaną w jednolitym rzeczowym wykazie akt

6. Administrator może przekazać Pani/Pana dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.
7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych osobowych:
a) do dostępu b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne. W przypadku niepodania danych niemożliwa jest organizacja i realizacja praktyki.

Podstawa prawna:
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
• Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
• Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

7. Szczegółowa klauzula informacyjna przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie

Szczegółowa klauzula informacyjna
przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie, adres: ul. 15 Pułku Piechoty Wilków 6, 08-530 Dęblin , tel. 81 883 00 91, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a. obowiązek prawny ciążący na Administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
b. zgoda osoby ( art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
5. Podane dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) przez okres:
a. 3 miesięcy od zakończenia danej rekrutacji dla danych z dokumentów aplikacyjnych
b. wynikający z właściwych przepisów dziedzinowych i z uwagi na odpowiadającą danym kategorię archiwalną opisaną w jednolitym rzeczowym wykazie akt

6. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych osobowych:
a) do dostępu b) do sprostowania, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Ponadto w przypadku przetwarzania danych osobowych za zgodą także prawo:
e) do usunięcia danych f) wycofania zgody w dowolny momencie, z tym że jej wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania w momencie jej obowiązywania
8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
10. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym- w zakresie wymaganym przepisami prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych wynikających z przepisów prawa będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracownika samorządowego. Podanie dodatkowego zakresu danych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda.
Podstawa prawna:
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
• Art. 221.§ 1 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie dokumentacji pracowniczej

Miejscowość, data .........................................

KLAUZULA ZGODY KANDYDATA NA PRZETWARZANIE DODATKOWEGO** ZAKRESU DANYCH OSOBOWYCH W CELU REKRUTACJI
przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie

Oświadczam, że:
WYRAŻAM ZGODĘ /NIE WYRAŻAM ZGODY* na przetwarzanie dodatkowego zakresu moich danych osobowych ** z dokumentów aplikacyjnych w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie

..........................................................
Czytelny podpis osoby
* niepotrzebne skreślić
** tj. w szerszym zakresie niż wymagane przepisami prawa np. szczegółowe dane osobowe zawarte w liście motywacyjnym, CV lub innych złożonych dokumentach aplikacyjnych

 Szczegółowa klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej

Administratorem Danych Osobowych Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie, ul. 15 Pułku Piechoty "Wilków" 6, 08-530 Dęblin, tel. 81 883 00 91, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe: Tomasz Nowakowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zdalnego nauczania i komunikacji elektronicznej z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia niepełnoletniego, uczniem niepełnoletnim lub z uczniem pełnoletnim.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje: e-mail uczniów/rodziców, imię i nazwisko ucznia/rodzica, nr telefonu ucznia/rodzica.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny - art. 6 ust.1 lit. c RODO

Dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie uprawnionym z mocy prawa podmiotom i tylko w dozwolonym zakresie.

Dane osobowe będą przetwarzane w powyżej wskazanych celach przez czas nauki zdanej oraz przez czas wynikający z przepisów dziedzinowych.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania.
Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
Osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem podanych danych osobowych:
a) do dostępu,
b) do sprostowania,
c) do ograniczenia przetwarzania,
d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane, aby Administrator zrealizował wskazane cele przetwarzania.
Podstawy prawne:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - tzw. RODO.
2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.