godło
Herb Dęblin

KLAUZULA INFORMACYJNA
ogólna

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:

 1. Administratorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 6, 08-530 Dęblin tel. 81 88 30 091
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Celem przetwarzania jest realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynika z przepisów:
  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  • aktów wykonawczych do ww. ustaw, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez administratora.
 5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.
  Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. Librus
  Ponadto dane osobowe są ujawniane tj. organ prowadzący, Kuratorium Oświaty, MEN, pielęgniarka szkolna, stomatolog.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobierania nauki w szkole, a następnie przez okres niezbędny do archiwizacji tj. księgi uczniów i arkusze ocen - 50 lat, dziennik lekcyjny - 10 lat, dokumentacja pomocy pp - 10 lat, rejestr wydanych kart rowerowych, legitymacji - 10 lat, zaświadczenia i zwolnienia - 5 lat , listy uczestników wycieczek szkolnych - 25 lat, przeniesienia uczniów i wychowanków - 10 lat
 7. Ma Pan/Pani prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych.
 8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - „dalej jako RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie, ul. 15 pp. "Wilków" 6 08-530 Dęblin, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Telefon:081-883-00-91, Telefon komórkowy: 5359335232).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikowania i korzystania z zdalnego procesu nauczania z wykorzystaniem nowych rozwiązań technologicznych.
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych na podstawie art. 45 ust. 3 zd. 1 RODO w zw. z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Firma "Microsoft Corporation" dokonała samocertyfikacji przystępując do programu Tarczy Prywatności".
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 10. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. Microsoft Office 365, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Klauzule informacyjne

 1. KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy udziału uczniów w konkursach
 2. KLAUZULA INFORMACYJNA świetlica
 3. KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy udziału uczniów w zajęciach wspomagających
 4. Realizacja_obowiązku_informacyjnego_w_związku_z_organizacją_nauki_religii.docx
 5. Realizacja_obowiązku_informacyjnego_w_związku_przetwarzaniem_danych_osobowych_w_ramach_działalności_rady_rodziców.docx
 6. Realizacja_obowiązku_informacyjnego_w_związku_z_organizacją_stołówki.docx
 7. Realizacja_obowiązku_informacyjnego_w_związku_z_organizacją_wycieczek_szkolnych.docx
 8. Realizacja_obowiązku_informacyjnego_w_związku_z_wykonywaniem_zadań_oświatowych_dydaktycznych_wychowawczych.docx
 9. Realizacja_obowiązku_informacyjnego_w_związku_z_wyróżnianiem_uczniów_za_osiągnięcia_edukacyjne_na_uroczystościach_szkolnych.docx
 10. Realizacja_obowiązku_informacyjnego_w_związku_z_zapewnieniem_dziecku_odpowiedniej_opieki_odżywiania_oraz_metod_opiekuńczo__wychowawczych.docx

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
CBI - Małgorzata Potręć, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.