Menu

Drukuj Email

 

?o?nierzom
15 Pu?ku Piechoty
"Wilków"
Poleg?ym w walce
O niepodleg?o?? Polski
W latach 1792 – 1945

   Te s?owa widniej?ce na pomniku 15 Pu?ku Piechoty „Wilków” sta?y si? aktualne dnia 17 maja 2013 roku, kiedy to odby?a si? uroczysto?? z okazji  ?wi?ta Patrona Liceum Ogólnokszta?c?cego.

  Pami?? o czynach ?o?nierzy uczcili uczniowie, którzy wraz z wychowawcami oraz Dyrektorem, tworz?c kolumn? ze sztandarami LO  i SP Nr 5, wyruszyli  sprzed budynku szko?y. W pochodzie ulicami miasta przeszli pod pomnik znajduj?cy si? przy ul. Podchor??ych, obok Bramy Lubelskiej Twierdzy D?blin. Tam rozpocz??a si? uroczysto??. Uroczysto?? u?wietnili sw? obecno?ci? przyjaciele szko?y, dyrektorzy d?bli?skich szkó? i mieszka?cy D?blina. W?ród zaproszonych go?ci znale?li si?:

Burmistrz Miasta D?blin –Stanis?aw W?odarczyk,

Przewodnicz?cy Rady D?blina –Henryk Wiejak,

Wiceprzewodnicz?cy Rady Powiatu –Dariusz Wojdat,

Wicestarosta –Tadeusz Oryl

Przyjaciel LO, kombatant 15 PP "Wilków" AK - kapitan Roman Maniak

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów LO –Witold Sroka,

Dyrektor LO w latach 1990- 2004 - Joanna Stecyna,

Przewodnicz?cy spo?ecznego komitetu odbudowy pomnika 15 Pu?ku Piechoty ,,Wilków”- Adolf Borowski,

Wspó?twórczyni  odbudowanego pomnika- Teresa Zomer,

By?y dowódca 1. Pu?ku Drogowo-Mostowego - Adam Cenkiel,

Wiceprezes Ko?a Z?WP- Romuald Zaleski,

Cz?onek zarz?dy Ko?a Z?WP- p?k Edmund Klich,

Dowódca Centrum Szkolenia In?ynieryjno-Lotniczego- p?k Zbigniew Cio?ek

Przedstawiciele 1. Batalionu Drogowo- Mostowego z dowódc? p?k. Adamem Bednarczykiem,

Prezes Zwi?zku ?o?nierzy Wojska Polskiego- Miros?aw B?a?ejczyk,

Prezes Stowarzyszenia Sybiraków- Henryk Skirgaj?o,

Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej- Andrzej ?uczy?ski.

 

   Uroczysto?? u?wietni?a obecno?? Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, której przemarsz rozpocz?? obchody ?wi?ta patrona pod pomnikiem. Po od?piewaniu hymnu pa?stwowego go?ci powita? dyrektor Roman Dariusz Bytniewski, który wskaza?, i? tradycj? szko?y jest obchodzenie ?wi?ta patrona w?a?nie przy tym pomniku, aby wpisa? w trwa?? pami?? mieszka?ców miasta bohaterstwo ?o?nierzy 15 Pu?ku Piechoty „Wilków”.

   G?os zabra? tak?e kapitan Roman Maniak, który zwracaj?c si? do m?odzie?y, podkre?li? wag? postawy patriotycznej m?odego pokolenia.

   Wzruszaj?cym i podnios?ym wydarzeniem by?o uhonorowanie sztandarów LO i SP Nr5  Medalem II Klasy Za Zas?ugi dla Z?WP.

  Medale XXX-lecia Z?WP otrzymali tak?e nauczycieli LO. Osoby wyró?nione indywidualnymi odznaczeniami to: Joanna Stecyna, Eliza Margula, Ewa Szewczykowska oraz Wies?aw Rapkowski.

   Ponadto podczas uroczysto?ci uhonorowano osoby zas?u?one dla Z?WP. Srebrne odznaki otrzymali : chor??y w st. spocz. Antoni ?wietli?ski oraz mjr rez. Romuald Zaleski. Natomiast Odznaki w stopniu br?zowym   zosta?y wr?czone : st. szer. Marianowi  Eciakowi  i st.chor. w st. spocz. Ryszardowi Mikulskiemu.

   Medal  za Zas?ugi dla Zwi?zku Inwalidów Wojennych otrzyma? p?k dr Zbigniew Cio?ek- Komendant Centrum Szkolenia In?ynieryjno- Lotniczego.

   Po uhonorowaniu osób zas?u?onych dla Z?WP rozpocz??a si? cz??? artystyczna przygotowana przez uczniów szko?y. Wzruszaj?ce wiersze i pie?ni zachwyci?y zarówno m?odszych, jak i starszych odbiorców. Oficjaln? cz??? uroczysto?ci zako?czy?o z?o?enie wie?ców pod pomnikiem Patrona.

   Obchody ?wi?ta Patrona LO odby?y si? w podnios?ej atmosferze, przypominaj?c,  jak wa?na dla m?odych ludzi powinna by? ojczyzna, jej historia, patriotyzm oraz pami?? o ?o?nierzach, którzy polegli w obronie kraju.

 1

2

3

4

Zdj?cia w Galerii

 

Kto jest online?

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 13 goĹ›ci 

Szko?a

sam_2131-1.jpg