godło
Herb Dęblin

Informuję, że wzorem roku poprzedniego zarówno wybór, jak i wysokość ubezpieczenia NNW dla uczniów na rok szkolny 2023/2024 należy wyłącznie do decyzji rodziców. Z racji dobrowolności ubezpieczenia dla ucznia, szkoła nie bierze udziału i nie pośredniczy w procesie jego wyboru.

Dyrektor ZSO w Dęblinie – Joanna Pardo

Od 1 września 2023 roku wpłaty za obiady mogą być dokonywane tylko w formie elektronicznej na konto szkoły:

nr 34 8741 0004 1600 2704 2000 0030

 

Jednocześnie informuję, że:


Zgłoszenia nieobecności dziecka (wyprowiantowanie) należy dokonać najpóźniej do godziny 8:00 danego dnia, do intendenta tel. 535 933 523, najlepiej w formie sms-a (zgłoszeń nie przyjmuje sekretariat szkoły)
• Wpłaty za obiady dokonywane są na konto szkoły (powyżej)
Termin płatności za obiady - do 10-go dnia miesiąca
• Opłaty naliczane są z góry za cały miesiąc. Zmniejszenie opłat za niewykorzystane posiłki (zgłoszone do szkoły) następuje w kolejnym miesiącu
• Niewpłacenie należności do 10-tego dnia miesiąca skutkować będzie naliczeniem odsetek od zaległości
Każdy uczeń otrzyma numer ewidencyjny. W tytule płatności należy koniecznie wpisywać dane dziecka i nadany mu numer ewidencyjny. Pozwoli to na łatwiejszą identyfikację wpłaty
• Prosimy o wpłacanie dokładnych kwot określonych przez intendenta (nie można zaokrąglać wpłat i nie można samodzielnie doliczać odsetek)
• Brak wpłaty w danym miesiącu spowoduje skreślenie dziecka z obiadów w kolejnym miesiącu
• Całkowita rezygnacja z korzystania z wyżywienia musi być zgłoszona do intendenta szkoły przed końcem miesiąca i obowiązuje od nowego miesiąca

Dyrektor ZSO w Dęblinie - Joanna Pardo

pdf download 

Deklaracja korzystania ucznia z wyżywienia w roku szkolnym 2023

pdf download Zarządzanie Dyrektora - obiady 2023

Z informacji uzyskanej od przedstawiciela PZU wynika, że jeśli polisa zostanie wykupiona do 30.09.2022 r. to termin jej obowiązywania będzie od 1.09.2022 r. . Wykupienie polisy po 30.09.2022r. oznacza jej obowiązywanie od dnia wykupienia.

 

 

MiesiącPrzewidywany terminTematyka posiedzenia
IX
07-08.09.2022 r. Rada Rodziców, WDŻ, ubezpieczenie, obuwie, religia, procedury szkolne. SP, LO, Kl. 3 LO – wybór Komitetu Studniówkowego.
XI 07.11.2022 r. Zebranie śródsemestralne SP, LO,  Kl. 3 LO.
I 12.01.2023 r. Zebranie na koniec I semestru SP,  LO.
III 06.03.2023 r. Zebranie śródsemestralne Kl. 3 LO.
IV 03.04.2023 r. Zebranie śródsemestralne SP, LO.

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH UCZNIÓW OCENAMI NIEDOSTATECZNYMI:

 • 13.12.2022 r. SP, LO
 • 22.03.2023 r. 3 LO
 • 17.05.2023 r. SP i LO

KONSULTACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW SP, LO 2022/2023:

 • godz. 1600 - 1700
Data
03 pażdziernika 2022 r.
05 grudnia 2022 r.
06 marca 2023 r.
29 maja 2023 r.

 

Dni wole klasy LO:

31. 10. 2022 r. – poniedziałek, dzień wolny od zajęć dydaktycznych – dzień wolny dla LO

02. 05. 2023 r. – święto flagi państwowej – dzień wolny dla SP i LO

4, 5, 8. 05. 2023 r. – egzamin maturalny – dzień wolny dla SP i LO

23, 24, 25. 05. 2023 r. – egzamin ósmoklasisty – dzień wolny dla SP i LO

26. 05. 2023 r. – piątek po egzaminie ósmoklasisty – dzień wolny dla  LO

09.06.2023 r. - piątek po Bożym Ciele - dzień wolny dla SP i LO


Dni wole klasy SP:

02. 05.2023 r. – święto flagi państwowej – dzień wolny dla SP i LO

4, 5, 8. 05. 2023 r. – egzamin maturalny – dzień wolny dla SP i LO

23, 24, 25. 05. 2023 r. – egzamin ósmoklasisty – dzień wolny dla SP i LO

09. 06. 2023 r. – piątek po Bożym Ciele – dzień wolny dla SP i LO

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami

Dz.U. z 2019 r. poz. 1078

ZESTAWIENIE INFORMACJI

 1. Profilaktyczna opieka zdrowotna obejmuje uczniów do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
 2. Opieka stomatologiczna obejmuje uczniów do ukończenia 19. roku życia.
 3. Opieką zdrowotną nie zostali objęci słuchacze szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych oraz uczniowie szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne.
 4. Wykonanie świadczeń ogólnostomatologicznych (art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1) przez lekarza dentystę zawsze wymaga zgody rodziców lub pełnoletnich uczniów, wyrażonej na piśmie przed udzieleniem świadczenia.
 5. Rodzice mają prawo wyboru innego miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Dęblinie informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19. roku życia na poniższych zasadach:

 1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania /higienistka szkolna p. Eliza Ruba
 2. Gabinet pielęgniarki/higienistki mieści się w budynku szkolnym na I piętrze, pokój 23 / w Ośrodku Zdrowia w Dęblinie przy ul. Rynek 14.
 3. Pielęgniarka pracuje w godzinach:
  Poniedziałek 11:00 - 14:30
  Wtorek 7:00 - 10:30
  Środa 7:00 - 14:30
  Piątek 7:00 - 14:30

Informujemy, że PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie w roku szkolnym 2020/2021 znajduje się w zakładce DOKUMENTY.

"PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie z powodu zagrożenia wywołanego występowaniem w kraju pandemii Covid-19 i w związku z możliwością powrotu do szkoły uczniów na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i specjalistyczne oraz zorganizowania konsultacji dla uczniów na terenie szkoły po 25 maja 2020 roku."

 

 1. Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia 6 lipca 2020 roku rozpocznie rekrutację do 9 Edycji stypendiów akademickich na rok 2020/2021.
  Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach.

Więcej informacji na stronie fundacji:

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.